Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze Internet-site de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat bepaalde informatie verouderd of niet meer correct is. Deze disclaimer geeft aan dat de op de site aanwezige gegevens bedoeld zijn ter verstrekking van algemene informatie. Deze zijn niet uitputtend bedoeld.

De inhoud van deze site is niet gericht op gebruik door bezoekers uit andere landen en/of andere jurisdictie dan Nederland. De gegevens dienen dan ook niet te worden opgevat als een vervanging van het professionele advies of oordeel van een accountant, belastingadviseur, jurist, consultant of andere professional.

Voor een juist advies raden wij u altijd aan contact op te nemen met een gekwalificeerde deskundige.

IdeeSafe is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze Internet-site. De bezoeker dient zich daarnaast te realiseren dat bepaalde links op de IdeeSafe-website leiden naar informatie die niet wordt aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden door IdeeSafe. Voor de inhoud en de toepassing van deze informatie is IdeeSafe niet aansprakelijk.

Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is het niet toegestaan iets van deze site of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande toestemming van IdeeSafe.

Alle rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot het bedrijfsconcept, de toegankelijkheidsstructuur, de software, print outs daarvan, de procedure van IdeeSafe, waaronder begrepen auteursrechten, merkrechten en eventuele rechten ingevolge de richtlijn 96/9 EG inzake de rechtsbescherming van databanken, berust bij IdeeSafe.

Het Nederlandse recht is van toepassing en de rechtbank in ’s Hertogenbosch (Nederland) is bevoegd.