Leveringsvoorwaarden

bulb

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden (“de Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen IdeeSafe en enige derde (“de opdrachtgever”) die IdeeSafe opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden door IdeeSafe, alsmede op offertes en alle precontractuele verhoudingen.

1.2 Indien op enige overeenkomst tevens (algemene) voorwaarden van de opdrachtgever van toepassing zijn verklaard, prevaleren te allen tijde de Algemene Voorwaarden van IdeeSafe. Afwijking van deze Algemene Voorwaarden is slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

1.3 Indien onderdelen van de overeenkomst en de eventueel daartoe behorende bijlage(n) onderling dan wel met deze Algemene Voorwaarden tegenstrijdig zijn, prevaleert de overeenkomst.

bulb

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 De overeenkomst tussen IdeeSafe en de opdrachtgever komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever schriftelijk of mondeling IdeeSafe een opdracht geeft voor het verrichten van enige diensten en IdeeSafe deze opdracht accepteert.

2.2 Ten aanzien van de werkzaamheden waarvoor in verband met de aard en de omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging, welke wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2.3 Alle overeenkomsten en/of handelingen die als gevolg van het in 2.1 bepaalde, daarbij of in aansluiting daarop worden aangegaan respectievelijk worden verricht, worden geacht een uitvoering te zijn van de overeenkomst.

2.4 In het geval van opdrachten respectievelijk aanbiedingen en toezeggingen van IdeeSafe die niet schriftelijk door IdeeSafe zijn bevestigd, zal behoudens tegenbewijs van de opdrachtgever, de uitleg van de inhoud en de strekking van de overeenkomst uitsluitend door IdeeSafe worden gegeven. Indien en voorzover de opdrachtgever rechten aan de opdracht wil ontlenen, dient de opdracht schriftelijk te worden bevestigd.

2.5 IdeeSafe behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.

2.6 IdeeSafe is gerechtigd om – indien IdeeSafe dit noodzakelijk of wenselijk acht – voor de goede uitvoering van de haar verstrekte opdracht derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de opdrachtgever zullen worden doorberekend.

bulb

Artikel 3 Tarieven

3.1 De honorering van de door IdeeSafe te verrichten werkzaamheden geschiedt:

a) volgens vaste tarieven (excl. BTW) voor kosten van registraties en andere aantekeningen in de databank van IdeeSafe, waaronder het digitaliseren van de door de opdrachtgever aangeleverd materiaal, dan wel conform de door IdeeSafe daarvoor specifiek geoffreerde bedragen; en/of

b) volgens basisuurtarieven (excl. BTW) door IdeeSafe vastgesteld voor andere dan de in 3.1.a genoemde werkzaamheden.

3.2 De geldende tarieven zijn de tarieven die zijn vermeld in de meest recente tarievenlijsten of door IdeeSafe aan opdrachtgever bevestigde prijzen.

3.3 In de tarieven zijn niet begrepen de van geval tot geval variërende kosten voor clichés, extra klassen, tekeningen, documentgegevens, registeruittreksels, legalisaties, vertalingen, classificaties [etc.] Evenmin zijn in deze tarieven begrepen de kosten die na indiening van formulieren voor aanvraag/depot kunnen ontstaan wegens publicatie, verlening, onderhandelingen met derden of andere werkzaamheden, zoals kosten welke voortvloeien uit ambtshalve bezwaren of wegens opposities van derden tegen de aanvrager. Deze kosten worden separaat doorbelast aan de opdrachtgever. Door IdeeSafe aan de opdrachtgever verstrekte kostenbegrotingen hebben een indicatief en vrijblijvend karakter.

3.4 IdeeSafe is gerechtigd de tarieven te verhogen en aan de opdrachtgever door te berekenen indien prijzen en/of tarieven van prijsbepalende factoren zoals bijvoorbeeld rechten, lonen en verzekeringstarieven een verhoging ondergaan, door welke oorzaak dan ook.

bulbArtikel 4 Betaling

4.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders wordt overeengekomen, dienen de inschrijf/dossierkosten contant aan IdeeSafe te worden betaald. Tussentijdse declaraties en einddeclaraties dienen binnen14 dagen na factuurdatum aan IdeeSafe te zijn betaald. De betaling dient plaats te vinden zonder enige korting, inhouding of verrekening. De opdrachtgever heeft niet het recht om zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

4.2 De opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk voor de voldoening van de openstaande rekeningen ten name van de opdrachtgever, ook wanneer de opdrachtgever te kennen heeft gegeven de opdracht ten behoeve van een derde te hebben gegeven. Wanneer de opdrachtgever een opdracht namens een derde geeft en geen zelfstandige verplichtingen op zichzelf wenst te nemen, dient zulks uitdrukkelijk en schriftelijk bij het geven van de opdracht te worden medegedeeld.

4.3 Indien de opdrachtgever niet binnen de in artikel 4.1 genoemde termijnen betaalt, is de opdrachtgever door het enkele verloop van die termijn in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan is de opdrachtgever rente aan IdeeSafe verschuldigd over openstaande vorderingen van IdeeSafe van 1,5% over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelte daarvan, onverminderd het recht van IdeeSafe op schadevergoeding op basis van de wet.

4.4 Tot meerdere zekerheid voor de betaling van al hetgeen door de opdrachtgever aan IdeeSafe verschuldigd is geworden dan wel verschuldigd zal worden, verleend de opdrachtgever door het verstrekken van de opdracht een eerste pandrecht aan IdeeSafe dat gevestigd wordt op de door IdeeSafe voor of namens de opdrachtgever gedeponeerde of geregistreerde stukken, zullende de aanvaarding van deze algemene voorwaarden door de opdrachtgever bewijs opleveren van het bestaan van dit pandrecht. Het pandrecht vervalt door betaling door de opdrachtgever van al hetgeen de opdrachtgever aan IdeeSafe verschuldigd is.

4.5 Alle kosten van invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De hoogte van de aan IdeeSafe verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten wordt berekend conform de geldende incassotarieven van de Nederlandse Orde van Advocaten, dan wel is gelijk aan het bedrag van de werkelijk gemaakte kosten, zo die hoger zijn. De incassokosten worden berekend over het gehele door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, inclusief voornoemde rente van 1,5%.

bulbArtikel 5 Werkzaamheden

5.1 IdeeSafe garandeert dat zij de overeengekomen werkzaamheden naar beste kunnen zal verrichten en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, met inachtneming van de in haar beroepsuitoefening gebruikelijke ereregels.

5.2 De opdrachtgever stemt nadrukkelijk in met het navolgende:

a. Door IdeeSafe wordt geen enkele aanspraak op authenticiteit gegarandeerd, noch wordt enige andere garantie gegeven ten aanzien van resultaten van dergelijke onderzoeken. Eventuele adviezen met betrekking tot de authenticiteit van een idee worden vrijblijvend door IdeeSafe gegeven. Alle beslissingen naar aanleiding van een onderzoek worden volledig door en voor rekening en risico van de opdrachtgever genomen.

De opdrachtgever dient zelf maatregelen te nemen voor marktonderzoeken en andere onderzoeken, die (mede) bepalend zijn of kunnen zijn voor de toelaatbaarheid c.q. beschikbaarheid van een merk, model of handelsnaam.

b. De opdrachtgever is zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de tijdige en deugdelijke levering aan IdeeSafe van alle voor de opdracht benodigde documenten, afdrukken en gegevens.

c. IdeeSafe is, bij gebreke aan duidelijke instructies van opdrachtgever, te allen tijde gerechtigd, doch nooit verplicht, naar eigen inzicht te handelen, zulks voor rekening en risico en op kosten van opdrachtgever. De opdrachtgever verleent hierbij daartoe een uitdrukkelijke volmacht.

d. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zal IdeeSafe niet verplicht zijn de haar opgedragen werkzaamheden voor of op een bepaald tijdstip te verrichten.

e. In het geval van vernieuwingen van registraties of andere handelingen die nodig zijn voor het instandhouden van inschrijving bij IdeeSafe zal IdeeSafe trachten de opdrachtgever aan de betreffende termijn te herinneren. De opdrachtgever is echter zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van dergelijke termijnen. De opdrachtgever is verplicht om zijn adreswijziging onmiddellijk aan IdeeSafe door te geven.

bulbArtikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 IdeeSafe staat niet in voor de juistheid en/of volledigheid van de door of namens de opdrachtgever aan IdeeSafe verstrekte gegevens en aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens door of namens de opdrachtgever (ook in geval van verstrekking te goeder trouw) geeft IdeeSafe het recht de overeenkomst te ontbinden.

6.2 De opdrachtgever erkent dat de werkzaamheden van IdeeSafe een adviserend karakter hebben. Op grond van de subjectieve beoordelingsaspecten die steeds een rol spelen bij de werkzaamheden van IdeeSafe sluit IdeeSafe de aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit haar werkzaamheden uit behoudens gevallen van opzet dan wel grove schuld.

6.3 Voor schade van welke aard ook veroorzaakt door handelingen of nalatigheden van personeel in dienst bij IdeeSafe is IdeeSafe niet aansprakelijk behoudens gevallen van opzet dan wel grove schuld.

6.4 Indien IdeeSafe bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt van derden, is IdeeSafe voor de gedragingen van die derden niet aansprakelijk.

6.5 De totale aansprakelijkheid van IdeeSafe is steeds beperkt tot het bedrag van de dekking van de door IdeeSafe terzake gesloten beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

6.6 De bewijslast met betrekking tot enige beweerdelijke aansprakelijkheid van IdeeSafe berust bij de opdrachtgever. De opdrachtgever aanvaardt deze bewijslast.

6.7 De opdrachtgever zal IdeeSafe vrijwaren ten aanzien van aanspraken van derden voor schade die verband houdt met of voortvloeit uit de overeenkomst.

bulbArtikel 7 Overmacht

7.1 In geval van overmacht is IdeeSafe gerechtigd om, zonder gerechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheid die de overmacht oplevert voortduurt, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder tot enige schadevergoeding of boete gehouden te zijn. In geval van opschorting zal IdeeSafe alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen.

7.2 Onder overmacht wordt te dezen mede verstaan: ziekte bij IdeeSafe en het niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens door de opdrachtgever, danwel het ontbreken van voldoende medewerking van de opdrachtgever.

7.3 IdeeSafe is steeds gerechtigd betaling te vorderen van de werkzaamheden welke in de uitoefening van de betreffende overeenkomst zijn verricht voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheden is gebleken.

bulbArtikel 8 Ontbinding en opzegging

8.1 Partijen zijn gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven, buiten rechte, te ontbinden, indien de andere partij, ook na schriftelijke aanmaning of ingebrekestelling stellende redelijke termijn, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen.

Deze termijnstelling is niet vereist indien deze voorwaarden anders bepalen.

8.2 Partijen zijn bevoegd een overeenkomst door een schriftelijke tot de andere partij gerichte verklaring buiten rechte, zonder aanmaning of ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden in geval:

* de opdrachtgever zijn eigen faillissement heeft aangevraagd of in staat van faillissement wordt verklaard;
* de onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd of gestaakt;
* de opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of verkrijgt;
* de opdrachtgever door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest en hij de beschikkingsbevoegdheid niet binnen 4 weken heeft herkregen;
* de opdrachtgever een gerechtvaardigd beroep op overmacht heeft gedaan en de periode van overmacht langer dan 30 dagen is of naar gerede verwachting zal zijn;
* de opdrachtgever anderszins in redelijkheid geacht moet worden niet (meer) aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen;
* In dat geval is IdeeSafe gerechtigd betaling te vorderen voor de reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten, schaden en interessen, veroorzaakt door het verzuim van de opdrachtgever.

8.3 Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding van een overeenkomst voort te duren blijven na ontbinding van een overeenkomst of van enige daaruit voortvloeiende nadere overeenkomst bestaan. Tot deze verplichtingen behoren onder meer: geheimhouding, vrijwaring voor schending intellectuele eigendomsrechten, geschillenbeslechting en toepasselijk recht.

8.4 Laat een overeenkomst mogelijkheid van verlenging open, dan kan de overeenkomst in onderling overleg telkenmale worden verlengd met een nieuwe door partijen schriftelijk overeen te komen periode. Zij kan alsdan door IdeeSafe worden opgezegd met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van maximaal twee maanden, zonder dat IdeeSafe aansprakelijk is voor de schade die de opdrachtgever door deze opzegging lijdt.

8.5 De overeenkomst kan te allen tijde door de IdeeSafe schriftelijk tussentijds worden opgezegd met in achtneming van een opzegtermijn van twee maanden, zonder dat IdeeSafe aansprakelijk is voor schade die opdrachtgever of derden door deze opzegging lijdt.

bulbArtikel 9 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1 Op alle tussen IdeeSafe en opdrachtgever gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2 Geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie bij uitsluiting ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s Hertogenbosch, onverminderd het recht van IdeeSafe eventuele geschillen bij de volgens de wet bevoegde rechter aanhangig te maken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch nr.121/2003