Vraag & Antwoord

In het algemeen kunnen er problemen ontstaan met FAQ op juridische sites

Het gebeurd regelmatig dat ongenuanceerde antwoorden gegeven worden. Daar valt helaas niet aan te ontkomen. Men moet er zich van bewust zijn dat niet elk antwoord het enige en juiste is op een gestelde vraag. In de juristerij is elk geval immers anders. Toch een paar voorbeelden om aan te geven in welke richting men problemen kan voorkomen.

Klik op de hier onder gestelde vragen om de antwoorden te lezen.

Vraag & Antwoord (10)

Wat is het verschil tussen een octrooi, patent en een bewijsregistratie?

Een octrooi en een patent is hetzelfde. Wel bestaat er een wezenlijk verschil tussen een bewijsregistratie en een octrooi/patent.

Definitie octrooi:
Een verleende vergunning om een product via een bepaalde methode of een bepaalde wijze te maken. Niemand anders mag zo’n product dan via dezelfde methode of bepaalde wijze produceren.

Voor technische uitvindingen
Een octrooi of patent beschermt de technische oplossingen in een nieuw product of productieproces. Door het octrooi (alleenrecht) hebben anderen uw toestemming nodig om uw vinding toe te passen, te produceren of te verkopen. Dit gebeurt tegen betaling (licentieverlening).

Octrooi aanvragen
Het Bureau voor de Industriële Eigendom (BIE) in Rijswijk verleent octrooien. Het bureau is een zelfstandig onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. Er zijn 60 miljoen octrooidocumenten opgeslagen. Deze bron van technische kennis kunt u gratis raadplegen via de volgende sites:
http://nl.espacenet.com
http://register.octrooicentrum.nl

U kunt zelf een octrooi aanvragen of dit laten doen door een octrooigemachtigde. Dat is een juridisch specialist op het gebied van octrooien, merken en modellen.

Wat is de waarde van een registratie bij de belastingdienst?

Per 2013 heeft de belastingdienst de mogelijkheid om een dagstempel af te geven om diverse reden gestaakt. Deze dienst is nooit vergelijkbaar geweest met een juridisch kloppende bewijsregistratie:

1e bij de belastingsdienst werd uw “inschrijving” niet inhoudelijk getoetst
2e er werd niet overal een kopie van bewaard
3e u kreeg het origineel weer mee naar huis
4e de dagstempel geld voor het document en dit document is niet aan u als (rechts)persoon gekoppeld. Dus diegene die in het bezit is van het document kan aanspraak maken op de rechten.
5e als over het gestempelde document een kop koffie heen gaat bent u het kwijt en kon u alleen tegen een nieuwe datum een nieuwe stempel halen.
6e deze dienst van de belasting werd alleen geaccepteerd in Nederland.

Aanvullend nog even deze verduidelijking:
in geen geval (ook niet bij de belastingdienst) is er sprake van bescherming. Onze dienst houd in dat er een juridisch correcte bewijsregistratie wordt uitgevoerd zodat u kan aantonen dat het UW idee/concept/format is. Omdat het onder auspiciën van een notaris gaat is het juridische traject “dichtgetimmerd”.

Privé of zakelijk registreren?

Zakelijk
Een bewijsregistratie op naam van de zaak betekent dat de “waarde van uw auteursrecht” behoort tot het “bedrijfskapitaal”. Als u te maken krijgt met een faillissement kunnen uw schuldeisers beslag leggen op uw bewijsregistratie en de daarbij behorende auteursrechten. Ook bij verkoop van uw bedrijf moet u rekening houden met de waarde die uw bewijsregistratie vertegenwoordigt.

Privé
Indien u op persoonlijke titel een bewijsregistratie verricht kunt u de “waarde” van uw auteursrecht vergelijken met “vermogen”. Bespreek met uw partner a.d.h.v. uw burgerlijke staat wat er geregeld moet worden. Wij adviseren u om in geval van huwelijkse voorwaarden of een samenlevingscontract hierover schriftelijke afspraken te maken.

Testament
Omdat een bewijsregistratie vermogen kan vertegenwoordigen is het ook te adviseren om dit in uw nalatenschap te betrekken. Overdracht aan kinderen en/of familie moet u dan testamentair regelen.

Wat is de rechtsgeldigheid van een registratie bij IdeeSafe?

IdeeSafe werkt samen met een notaris. Dat wil zeggen dat alle registraties bekrachtigd worden door een Nederlandse notaris. U ontvangt van uw registratie dan ook een notariële bevestiging.  In het voorkomende geval kan de notaris duplicaten afgeven en de datum van het depot bevestigen, zodat rechtens vast ligt de datum van deponering en dus het hebben van het idee. Een Nederlandse notaris wordt benoemd door de koning der Nederlanden. De rechtsbevoegdheid van een Nederlandse notaris is erkend in het verdrag van Maastricht. Dit verdrag is ondertekend door alle aangesloten EU-landen. Een bewijsregistratie van IdeeSafe is daarom geldig in alle aangesloten EU-landen, dus zeg maar West-Europa.

Het auteursrecht is een wereldwijd erkend en geldend recht. De rechtssystemen in b.v. Amerika en Azië zijn erg verschillend van ons Anglo-Saksische rechtssysteem. Daardoor bestaat er geen garantie dat de rechtsgeldigheid van een bewijsregistratie bij IdeeSafe in die werelddelen zal worden geaccepteerd.

Als ik in loondienst of in opdracht van een derde een idee heb uitgewerkt, wie moet het dan deponeren?

Het recht tot het depot komt in principe toe aan uw werkgever, tenzij anders is overeengekomen. Om verwarring te voorkomen is het belangrijk tijdig een contract op te stellen en te ondertekenen waarin duidelijk de wederzijdse rechten en verplichtingen staan vermeld. Voor een deskundig advies over een specifiek geval, kunt u zich wenden tot gespecialiseerde juristen.

Ik heb het auteursrecht op mijn werk overgedragen. Nu wordt tegen mijn zin het werk veranderd. Kan ik daar nog iets aan doen?

Ja, dit is eventueel mogelijk. Ook als het auteursrecht is overgedragen, mag het werk niet zonder toestemming worden gewijzigd of verminkt. Een en ander valt onder de zogenaamde persoonlijkheidsrechten. Naamsvermelding valt hier ook onder. Na overdracht van het auteursrecht heeft de maker nog bepaalde rechten. Gespecialiseerde juristen kunnen u hierover uiteraard adviseren.

Als ik mijn concept na verloop van tijd wijzig moet ik dan een nieuw depot verrichten?

Ja. U kunt uw concept gebruiken zoals het bij IdeeSafe is ingeschreven. Een nieuw depot is dus vereist indien u een onderscheidend onderdeel van uw concept wijzigt, bv. modernisering van het lettertype, aanpassing kleurstellingen, etc. Voor advies over specifieke gevallen, verdient het aanbeveling zich tot een deskundige te wenden.

Wanneer is mijn werk beschermd?

Het werk is op moment van de schepping al auteursrechtelijk beschermd! Depotdatum kan van groot belang zijn in een gerechtelijke procedure uit bewijstechnische overwegingen. U krijgt een schriftelijke bevestiging van de datum waarop wij uw werk deponeren bij de notaris.

Voorwaarde is wel dat aan alle gestelde vereisten wordt voldaan.

Wat betekenen de tekens ® TM en © ?

® Het geeft aan dat de gebruiker van het merk beweert het merk ingeschreven te hebbben. Het is verstandig om dit teken naar buiten toe te gebruiken voor uw geregistreerde merken. In het Anglo-amerikaanse recht verkrijg je ook een soort merkrecht als gevolg van het pure gebruik op basis van het Common Law. De gebruiker van het merk beweert zo’n merkrecht te bezitten.

TM Algemeen wordt aangenomen dat dit betekent dat u een merkaanvraag heeft ingediend maar dat er nog geen merkregistratie is verkregen.

© De gebruiker claimt auteursrechten op zijn werk te bezitten.

In alle gevallen is uiteindelijk de rechter die daarover beslist!

Kan ik ook subsidie aanvragen voor mijn idee?

Wanneer je werkt aan een innovatief product of idee maar je beschikt niet over voldoende financiële middelen om de hele ontwikkeling tot een goed einde te brengen kun je subsidie aanvragen voor je idee of uitvinding bij de Nederlandse overheid. Er zijn letterlijk tientallen subsidieregelingen waar je als uitvinder of bedenker van een innovatief idee aanspraak op kunt maken. Subsidie aanvragen kan een enorme impuls geven aan de verdere ontwikkeling van je idee of uitvinding. Als je een goed idee hebt voor een innovatief product of je hebt een uitvinding gedaan en je denkt aan het starten van een eigen bedrijf, dan is de Nederlandse overheid graag bereid je te ondersteunen.